PROGRAMY REKOMENDOWANE

 

                            PROGRAM UNPLUGGED

 PROGRAM REKOMENDOWANY PRZEZ PARPĘ

„Unplugged” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Jego celem jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki). Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.
.Program „Unplugged” powstał w ramach międzynarodowego projektu EU-Drug Abuse Prevention, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Autorami programu jest grupa ekspertów z siedmiu krajów UE. W latach 2004- 2010 program został wdrożony m.in. w: Belgii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Austrii, Szwecji, Rumunii, Słowenii, Czechach oraz Libanie. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Ghent (Belgia).
Program „Unplugged” jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

PROGRAM DEBATA

PROGRAM REKOMENDOWANY PRZEZ PARPĘ

Program dla dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat oraz nauczycieli biorących udział w zajęciach.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Program ma charakter krótkiej interwencji profilaktycznej (3 godziny ) przeprowadzanej w klasach V i VI dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli (w szczególności wychowawców) z wykorzystaniem interaktywnych metod dialogu motywującego.

Autorem Programu jest Krzysztof Wojcieszek – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesor nadzwyczajny Pedagogium WSNS, ekspert PARPA ds. profilaktyki dzieci i młodzieży.
Standardowo dąży się do objęcia spotkaniami wszystkie klasy danego poziomu, optymalnie klasy V i VI, gdyż większość uczniów w tym wieku jest przed inicjacją alkoholową. Nauczyciele (zwłaszcza wychowawcy klas) są obecni na zajęciach. W Debacie wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu.

 

         PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW

PROGRAM REKOMENDOWANY PRZEZ PARPĘ

Program Domowych Detektywów jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej realizowanym z uczniami w wieku 10-12 lat we współpracy z ich rodzicami oraz nauczycielami w celu zapobiegania i opóźniania inicjacji alkoholowej.

Realizatorami programu są nauczyciele oraz wybrani koordynatorzy programu np. pedagodzy szkolni. Po 8-godzinnym szkoleniu realizują oni program z dziećmi przez 10-12 tygodni.

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród uczniów oraz
zapobieganie piciu alkoholu przez 10-12-latków poprzez ustalanie rodzinnych zasad dotyczących alkoholu, ułatwianie rozmów na temat alkoholu pomiędzy rodzicami i ich dorastającymi dziećmi, a także poprzez wzmacnianie innych czynników chroniących takich jak: umiejętność odmawiania w sytuacji presji skłaniającej do picia alkoholu, normy rówieśnicze przeciwne piciu oraz odpowiednia do wieku wiedza na temat alkoholu.

W programie zastosowano strategię rozwoju umiejętności życiowych, która polega na wyposażaniu młodych ludzi w umiejętności pozwalające zaspokajać ich potrzeby w bezpieczny i konstruktywny sposób.
Podczas realizacji programu poruszana jest kwestia umiejętności rozpoznawania i odpierania presji otoczenia skłaniającej do picia.

Program składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej, a uczniowie w trakcie jego trwania zdobywają wiedzę podczas zabawy. Taka forma sprawia, że jest on dla nich bardziej przystępny. Praca w domu odbywa się przy pomocy zeszytów komiksowych, w których zawarte są zabawne opowiadania, zadania dla dzieci i ich rodziców oraz porady. Wszystko to ma za zadanie modelować wśród uczniów pożądane zachowania i postawy. Z kolei szkolna część programu polega na współpracy nauczycieli i wybranych przez uczniów liderów rówieśniczych. Na zajęciach uczniowie rozmawiają na tematy zawarte w zeszytach komiksowych oraz dzielą się doświadczeniami związanymi z pracą z rodzicami.

 

       PROGRAM FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI

PROGRAM REKOMENDOWANY PRZEZ PARPĘ

Fantastyczne możliwości to rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej mający na celu opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, skierowany do uczniów klas V i VI oraz ich rodziców.

Prowadzenie działań profilaktycznych wśród młodzieży w początkowym okresie dojrzewania jest jak najbardziej uzasadnione, co potwierdzają wyniki wielu badań. Wczesna inicjacja alkoholowa jest jednym z poważniejszych czynników ryzyka problemów związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Jest to powód do tego, aby wzmacniać czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi związanymi z okresem dojrzewania. Ważne jest również, aby rodzice chcieli podejmować z dziećmi rozmowy na temat zagrożeń, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu oraz używaniem innych substancji psychoaktywnych. Uczniowie powinni zdobywać rzetelną wiedzę na temat konsekwencji picia alkoholu.

Celem programu jest opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci wkraczających w okres dojrzewania.
Realizatorami programu są nauczyciele i pedagodzy szkolni.

Program Fantastyczne możliwości zazwyczaj realizowany jest jako kontynuacja programu Domowych Detektywów, z tego względu jednym z jego celów jest wzmacnianie efektów oddziaływań profilaktycznych, aby były one trwałe w czasie. Ponadto wzmacnia on w uczniach szereg umiejętności społecznych, przede wszystkim tych związanych z radzeniem sobie z negatywnym wpływem rówieśników oraz środowiska w jakim przebywają i gdzie mogą być zachęcani do picia alkoholu.

 

     PROGRAM SZKOLNA INTERWENCJA  PROFILAKTYCZNA

 

Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie podejmowania zachowań ryzykownych, głównie związanych z używaniem środków odurzających oraz pomoc uczniom, których problem ten już dotyczy.

Adresatami programu są nauczyciele oraz rady pedagogiczne na wszystkich poziomach edukacji.

Program obejmuje dwa szkolenia:
– rady pedagogicznej – 4-godzinne spotkanie, którego celem jest zainicjowanie procesu wprowadzania metody interwencji do szkół, przekazanie wiedzy na temat: założeń, etapów oraz przebiegu szkolnej interwencji profilaktycznej, działania substancji psychoaktywnych a także sygnałów wskazujących na ich używanie,
– grupy nauczycieli i pedagogów szkolnych chętnych do prowadzenia działań interwencyjnych w szkole – jest to 12-godzinne szkolenie, którego celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniami i ich rodzicami oraz sporządzania kontraktu.
Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w swoich założeniach nawiązuje do zasad interwencji kryzysowej. Adresowana jest do rodziców i ich dzieci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu związanego z używaniem przez dziecko narkotyków.

PROGRAM REKOMENDOWANY

WSPOMAGANIE ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECI NIEŚMIAŁYCH

 Program dla dzieci w wieku 10-12 lat.

 Program odwołuje się do strategii rozwijania umiejętności życiowych i w swoim zamyśle ma  niwelować działanie takich czynników ryzyka, jak: niska samoocena, brak umiejętności społecznych, pesymizm i zarazem wzmacniać takie czynniki chroniące, jak: posiadanie umiejętności społecznych, pozytywna samoocena oraz optymizm.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi tak, aby umożliwić uczestnikom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest ich treścią.  Metody stosowane w programie to m. in.: krąg uczuć, rysunki, historyjki obrazkowe, scenki, burze mózgów.
Przeprowadzona ewaluacja ujawniła korzystny wpływ na poziom aktywności społecznej, kompetencji społecznych, samooceny oraz optymizmu. Uczestnicy zajęć mają wiele okazji do podejmowania aktywności w parach, małych grupkach, na forum grupy. Każde spotkanie stwarza dzieciom okazję do wypowiadania się lub podejmowania różnych  aktywności na forum grupy.

Dzieci w trakcie zajęć są zachęcane do współdziałania z innymi. Wzrostowi aktywności społecznej może sprzyjać tworzenie okazji do kształtowania przekonania o możliwości osobistego wpływania na bieg zdarzeń. Prowadzący pyta dzieci o ich oczekiwania wobec zajęć, informuje, które uda się spełnić. Dzieci zgłaszają propozycje zasad, zakończenia scenek i te uwagi są brane które są brane pod uwagę. Rozwijaniu kompetencji społecznych ma sprzyjać tworzenie dzieciom warunków do zastanawiania się nad przyczynami ludzkich zachowań i uwzględniania różnych punktów widzenia.
Dzieci w trakcie zajęć analizują różne sytuacje, zachowania i zastanawiają się nad przyczynami, które mogły je spowodować. Krótkie opowiadania pozwalają im dostrzec, że różne zachowania mogą mieć odmienne przyczyny.

Rozwijaniu kompetencji społecznych służy też tworzenie dzieciom warunków do dostrzegania mocnych stron innych osób. Dzieci zastanawiają się nad tym, jakie cechy, zachowania, umiejętności podobają im się u koleżanek i u kolegów. Są również zachęcane do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

W trakcie zajęć mają wiele okazji do informowania innych o własnych myślach, uczuciach, oczekiwaniach. Sprzyjają temu „rundki” dotyczące samopoczucia, omawianie sytuacji, które im się przytrafiły oraz związanych z nimi myśli i uczuć (zadania domowe). Prowadzący przekazuje dzieciom prawdziwe, pozytywne informacje zwrotne dotyczące m. in. rezultatów podejmowanych przez nie działań, które pomagają rozwijać świadomość mocnych stron.

 

PROGRAM LABORATORIUM WIEDZY POZYTYWNEJ

Z informacji PARPY:

Laboratorium Wiedzy Pozytywnej to program profilaktyki uniwersalnej adresowany do uczniów w wieku 13-14 lat. Cele programu obejmują ukształtowanie postaw uczestników afirmujących abstynencję od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w wymiarach emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych). Program jest realizowany w formie zajęć warsztatowych dla młodzieży zajęć dla rodziców i nauczycieli  przez przeszkolone osoby, w oparciu o podręcznik zawierający scenariusze zajęć. Program dysponuje wynikami ewaluacji formatywnej i ewaluacji procesu.

Działania w programie:

Warsztaty umiejętności psychospołecznych/Warsztaty umiejętności wychowawczych/Zajęcia informacyjno-edukacyjne

Program w części dla młodzieży obejmuje naukę: budowania pozytywnej samooceny, definiowania celów, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (intra- i interpersonalnych), w tym sposobów radzenia sobie ze stresem, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, asertywności. hierarchii wartości istotnych z perspektywy odbiorców w kontekście promocji zdrowia, wiedzy na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych. Struktura zajęć ma po części charakter otwarty i zakłada partycypację odbiorców w tworzeniu poszczególnych elementów scenariuszy. Metody: warsztat, elementy psychodramy, treningu, wykład dydaktyczny, pokaz filmu profilaktycznego.

Moduł dla rodziców: dotyczy problematyki okresu dorastania, substancji psychoaktywnych, umiejętności rodziców istotnych z punktu widzenia profilaktyki używania przez dzieci substancji psychoaktywnych. Metody: mini wykłady, warsztaty, moderowane dyskusje.

Moduł dla nauczycieli: dotyczy substancji psychoaktywnych, umiejętności istotnych z punktu widzenia profilaktyki używania przez uczniów substancji psychoaktywnych, umiejętności reagowania w sytuacji kryzysowej. Metody: mini wykłady, warsztaty, moderowane dyskusje.

 

                        

 ZAPRASZAMY !