Warsztaty i programy profilaktyczne

                      WARSZTATY PROFILAKTYCZNE                                    DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY

każdy warsztat po 2 godziny lekcyjne

 WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Proponujemy warsztaty profilaktyczne dla Szkół Podstawowych (klasy IV- VIII oraz wybrane warsztaty w wersji dla młodszych uczniów kl. II-III)  w następujących obszarach tematycznych:

 1.UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE:

– Warsztat Fonoholizm– uzależnienie od telefonu komórkowego.  

– Warsztat Siecioholizm-uzależnienie od użytkowania sieci

  internetowej, zasoby internetowe – jak z nich korzystać  

– Warsztat poświęcony uzależnieniu od komputera i gier komputerowych

– Warsztat poświęcony uzależnieniu od hazardu i innych gier losowych

– Warsztat poświęcony zaburzeniom odżywiania

 2. PROGRAM CUKIERKI – dla najmłodszych klas – 2 lub 3 godziny Bezpieczeństwo w kontakcie z nieznajomymi, szukanie wsparcia u dorosłych, wczesna profilaktyka uzależnień 

 3. TRENING NIEAGRESYWNEJ KOMUNIKACJI DLA KLAS III, IV, V, VI, VII, VIII

 Tematyka programu: Jak rozmawiać, jak zapanować nad złością i agresją. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych. Zapobieganie działaniom destrukcyjnym, negatywnym emocjom, zapobieganie uzależnieniom.

Czas: 2 godziny lekcyjne dla jednej klasy (grupy) z możliwością ich wydłużenia.

Badania pokazują, że coraz większa część społeczeństwa nie potrafi ze sobą rozmawiać. Przyczyny tego stanu rzeczy są zróżnicowane: z jednej strony widzimy postępującą brutalizację  życia społecznego, z drugiej -dominację mediów elektronicznych, sprzyjającą izolacji i samotności. Te zjawiska nie pomagają szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej. Do tego dochodzi szybkie tempo życia i pośpiech a brak czasu sprzyja niestety  powierzchownemu traktowaniu wielu ważnych życiowych spraw. Nie potrafimy rozwiązywać konfliktów, rozmawiać, zatem nie umiemy też słuchać innych, brakuje nam empatii. Wszystkie te zjawiska uderzają w młodych ludzi  a zatem w zespół klasowy, który zaczyna doświadczać trudności komunikacyjnych i nie potrafi rozwiązywać sytuacji konfliktowych. Pojawiają się negatywne emocje: złość, strach, agresja werbalna, szantaż emocjonalny. Te formy nacisku nie tylko nie sprzyjają rozmowie ale wręcz ją deprecjonują i są wyrazem braku szacunku dla drugiego człowieka. Dlatego też ważną częścią naszych zachowań prospołecznych powinna być umiejętność komunikacji i nieagresywnego werbalizowania naszych potrzeb i próśb.

2.Cele realizacji :

W ramach Treningu nieagresywnej komunikacji wzmacniana będzie umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów poprzez stymulowanie refleksji nad własnymi zachowaniami.

Celem głównym treningu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi metodami skutecznej i nieagresywnej komunikacji. Nasze zajęcia zawierają zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń, ułatwiających komunikację, kontakty interpersonalne, wyrażanie potrzeb i próśb bez złości i agresji. Z uczestnikami treningu będziemy ćwiczyć skuteczne strategie rozmowy, w której niebagatelną rolę odgrywać powinno empatyczne słuchanie i otwarcie się tym samym na potrzeby i uczucia innych przy jednoczesnym klarownym wyrażeniu własnych potrzeb bez uciekania się do przemocy werbalnej, gróźb, złości i szantażu emocjonalnego.

Zadaniem programu będzie również  pobudzenie uczestników do refleksji na temat własnej postawy i sposobów zmiany swojego stosunku do rozmówcy.

3.1  Warsztat wsparcia dzieci i młodzieży. Radzenie sobie z bieżącymi problemami przy pogarszającej się kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej młodego pokolenia

 

3.2 . Poczucie własnej wartości. Samoocena. Mocne i słabe strony. Samoświadomość.

 

3.3 EMOCJE- JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ podczas warsztatów uczniowie ćwiczą sposoby rozpoznawania, nazywania i mówienia o emocjach. Zasadniczy cel zajęć:  zwiększenie świadomości znaczenia regulacji emocjonalnej i redukcji stresu. Empatia i  konstruktywna komunikacja w codziennym funkcjonowaniu

 

3.4  Depresja. Przyczyny, skutki sposoby radzenia sobie i pomagania.

      2 godzinny warsztat także w wersji dla nauczycieli.

 4.  Bez agresji – moja klasa, moje miejsce- integracja nauka współpracy.

 

 5. Radzenie sobie ze stresem (trening redukcji stresu)

 

6. Asertywność. Umiejętność odmawiania i wyrażania swojego zdania w sposób nie raniący innych. Praktyczne ćwiczenia.

 

7.1.Cyberprzemoc, bezpieczny Internet

 7.2 .Zamiast hejtu, bezpieczeństwo w sieci

 8.Moja przyszłość w moich rękach-jaki zawód wybrać w przyszłości ?

 9.Klasa w kryzysie -warsztat „skrojony na miarę” – przygotowywany na konkretne zapotrzebowanie szkoły

 10. Asertywność. Umiejętność odmawiania i wyrażania swojego zdania w sposób nie raniący innych. Praktyczne ćwiczenia.

11.Dorastanie bez używek

  12.Zachowania ryzykowne- jak ich uniknąć

  13.Ja i moja rodzina

  14.Warsztaty integracyjne- na zamówienie szkoły dotyczący konkretnego problemu wychowawczego- ilość godzin do ustalenia

 15.Zdrowy styl życia- kształtowanie postaw prozdrowotnych

 16. Przemoc- jak sobie z nią radzić.

 

17. Jak powiedzieć NIE. Asertywność i poczucie własnej wartości (Trening asertywności )

 18. Stres – wróg czy przyjaciel

 19.O trudnościach dorastania -kim jestem, dokąd zmierzam

 20. Samoocena, nabywanie pewności siebie, automotywacja

 21.Warsztaty komunikacyjne- jak rozmawiać. JAK ZAPANOWAĆ NAD ZŁOŚCIĄ I AGRESJĄ.

 22. Jak uniknąć stanów lękowych, nerwicowych, depresyjnych, co robić i – przede wszystkim – gdzie szukać pomocy

 

OBSZARY TEMATYCZNE WARSZTATÓW:

 

Fonoholizm. Zasoby internetowe – jak z nich korzystać

 

W trakcie warsztatu poruszony zostanie temat fonoholizmu-  patologicznego nadużywania smartfonów. Pokolenie dzieci i młodzieży urodzone po 1995 roku często jest nazywane pokoleniem sieci i szklanego ekranu. Przymus ciągłego sprawdzania powiadomień , smsów, portali społecznościowych, mediów – zarówno w ciągu dnia , jak i w nocy skutkuje zaniedbaniem nauki, zdrowia, kontaktów prospołecznych „na żywo”, a  w konsekwencji negatywnie wpływa zarówno na samego uzależnionego, jak i na jego relacje z otoczeniem.

W ramach warsztatu wzmacniana będzie postawa krytycyzmu wobec rzetelności informacji w Internecie oraz wskazane sposoby weryfikowania prawdziwości publikowanych w sieci treści.

Elementem warsztatu jest również wskazanie sprawdzonych i bezpiecznych zasobów edukacyjnych, informacyjnych i rozrywkowych w Internecie.

Celem zajęć jest stymulowanie refleksji nad własnymi zachowaniami, które mogą także prowadzić do cyberprzemocy, hejtu i innych niekorzystnych zjawisk związanych zarówno z fonoholizmem, jak i bezkrytycznym gloryfikowaniem treści internetowych. Dlatego też zadaniem warsztatu będzie  pobudzenie uczestników do refleksji na temat własnej postawy i sposobów zmiany swojego stylu życia.

 

 

Warsztat wsparcia dzieci i młodzieży. Radzenie sobie z bieżącymi problemami przy pogarszającej się kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej młodego pokolenia

Zagadnienia poruszane w warsztacie:

– Zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i asertywnych uczniów.

Zajęcia pomagają uczniom zrozumieć i postawić granice między własnymi decyzjami a wpływem grupy rówieśniczej, a także budować bezpieczne, satysfakcjonujące relacje z innymi, oparte na wzajemnym szacunku.

– Problem izolacji społecznej jako czynnik sprzyjający wzrostowi zachowań ryzykownych: stosowania środków odurzających, spożywania niebezpiecznych ilości alkoholu.

– Jak budować i wspierać rozwój osobisty i społeczny uczniów

– Jak radzić sobie ze stresem w sposób konstruktywny

– Jak rozwiązywać trudne sytuacje – wspólne wypracowanie modelu szukania wsparcia w kryzysach

 

Bez agresji – moja klasa, moje miejsceintegracja nauka współpracy– W pewnych etapach życia klasy może się wydawać, że staje się ona „słabiej zgrana”, mogą występować sztywne podziały na podgrupki, zmniejszać się frekwencja lub wyniki w nauce, pojawia się silna rywalizacja, agresja, przemoc. Przyczyny tego rodzaju zjawisk często są złożone, a ich zrozumienie wymaga systemowego podejścia do pracy całej grupy. Warsztaty nastawione są na diagnozę problemu i opracowanie metod przeciwdziałania dalszym dysfunkcjom w zespole klasowym. Podczas tych zajęć uczniowie mają okazję porozmawiać o swojej klasie, zastanowić się nad jej mocnymi stronami i tym co wymaga zmiany.

 

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Cel: zwiększenie umiejętności uczniów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, na przykład podczas egzaminów

Zakres zajęć:

Dobry i zły stres – czym się różnią, jak „dobry” stres może pomagać w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami

Wybrane techniki relaksacyjne- redukcja stresu

Radzenie sobie z długotrwałym stresem – praca w oparciu o wypowiedzi uczniów

 

Cyberprzemoc, bezpieczny Internetto warsztat poświęcony coraz częstszemu zjawisku cyberprzemocy wśród uczniów – publikowaniu wyzwisk, obraźliwych zdjęć w Internecie, nagrywaniu potajemnie filmów telefonami komórkowymi. Ten rodzaj przemocy potrafi być szczególnie niebezpieczny i trudny do wykrycia, ponieważ choć oddziałuje silnie na środowisko szkolne, nie odbywa się w nim bezpośrednio. Pokrzywdzeni uczniowie często nie wiedzą dokąd mogą się zwrócić o pomoc, nie znają swoich praw. Zajęcia pomagają uczniom zrozumieć specyfikę komunikacji internetowej, poznać swoje prawa i dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy lub jak samemu pomóc.

 

Zamiast hejtu- bezpieczny Internet

Celem zajęć jest m.in. poszerzenie świadomości wokół zjawiska hejtowania, zaprezentowanie sposobów reagowania na tego typu treści, poszukiwanie alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii.

 

SMAK ŻYCIA CZYLI DEBATA O DOPALACZACH

 

Autor programu dr Krzysztof Andrzej Wojcieszek – twórca wielu programów profilaktycznych („Noe”,  „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”, ”Elementarz II”),wykładowca UŁ, UKSW, SWPS. Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej

w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, biolog molekularny, filozof, doktor nauk humanistycznych. Z informacji PARPY :  „Smak życia, czyli debata o dopalaczach to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych”. Program „Smak życia” mieści się w formule edukacji metodami aktywizującymi; jego ważną częścią są zatem burze mózgów, dyskusje, propozycje z sali, ankiety, scenki dramowe.

 Moja przyszłość w moich rękach

Celem zajęć jest stymulowanie refleksji nad własnymi predyspozycjami zawodowymi w kontekście zmieniających się trendów na rynku pracy.  Warsztat ma ułatwić uczniom ostatnich klas gimnazjum / szkoły podstawowej podjęcie decyzji o dalszej ścieżce kształcenia

 Zdrowy styl życia- promowanie postaw prozdrowotnych

Celem warsztatu jest promowanie postaw prozdrowotnych – w aspektach takich jak dieta, ruch, regularny sen, nieużywanie środków psychoaktywnych. Warsztat dostarcza usystematyzowanej wiedzy i jest okazją do refleksji na temat własnych postaw i stylu życia uczniów.

 

Jak powiedzieć NIE. Asertywność i poczucie własnej wartości Warsztat wspierający pozytywny obraz siebie, wzmacniający poczucie sprawstwa i własnej wartości, także w kontekście odmowy współuczestnictwa w przemocy, agresji, brania używek.

 Dorastanie bez używek- Warsztat profilaktyczny mający na celu ograniczenie używania nikotyny, alkoholu, środków odurzających przez młodzież. Podczas zajęć uczniowie mają okazję podyskutować o zagrożeniach jakie niesie ze sobą  ich używanie -otrzymują informacje pozwalające obalić podstawowe mity na temat nikotyny i  narkotyków. Warsztat jest też dla młodzieży okazją do refleksji nad przyczynami, dla których sięgają po alkohol, nikotynę i środki odurzające i wypracowania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i nawiązywania relacji z rówieśnikami.

 Zachowania ryzykowne- jak ich uniknąć. Warsztat, którego celem jest zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i asertywnych uczniów. Wiek dorastania wiąże się ze zwiększoną podatnością na wpływ rówieśników, co w pewnych przypadkach może prowadzić do zachowań ryzykownych: stosowania środków odurzających, spożywania alkoholu, podejmowania przypadkowych kontaktów itp. Zajęcia pomagają uczniom zrozumieć i postawić granice między własnymi decyzjami a wpływem grupy rówieśniczej, a także budować bezpieczne, satysfakcjonujące relacje z innymi, oparte na wzajemnym szacunku.

 Stres – wróg czy przyjaciel ? Stres jest integralną częścią życia każdego z nas, niezależnie od wieku. Co sprawia, że niektórzy z nas świetnie sobie z nim radzą, podczas gdy innym poważnie zatruwa życie? Jak rozpoznać objawy stresu? Jakie mogą być jego skutki? Jak radzić sobie z nim w sposób konstruktywny, nie pozwalając, by dezorganizował nasze działanie? I wreszcie – czy stres to aby na pewno samo zło? Warsztat pozwalający znaleźć odpowiedź na te i im podobne pytania – aby stres stał się mniej stresujący.

O trudnościach dorastania – Kim jestem, dokąd zmierzam ? Cel: wsparcie uczniów w procesie wchodzenia w dorosłość i zmniejszenie zagrożeń związanych z tym okresem rozwojowym. Celem zajęć z tego bloku jest również wsparcie rozwoju zespołu klasowego jako grupy

Zakres zajęć:

Trudności związane z byciem nastolatkiem, presją grupy rówieśniczej, zmianami związanymi z dorastaniem

Czego chce nastolatek – refleksja nad własnymi potrzebami

Jak rozwiązywać trudne sytuacje – wspólne wypracowanie modelu szukania wsparcia w kryzysach

Warsztat  wspierający budowanie adekwatnego obrazu siebie, rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, budowanie pozytywnej samooceny oraz wzrost pewności siebie, z elementami rozwoju umiejętności określania i realizacji celów. By lepiej żyć z samym sobą i skuteczniej działać w świecie.

 KLASA W KRYZYSIE. WARSZTATY NA KONKRETNE ZAMÓWIENIE SZKOŁY

Kompleksowe zajęcia przeznaczone dla klas, w których występują trudności wychowawcze o szczególnym nasileniu np. konflikt między uczniami lub grupami uczniów, niechęć do nauki, przemoc, cyberprzemoc, postawy buntownicze lub obojętne.

Cykl warsztatów obejmuje następujące etapy: diagnoza + działania korekcyjne + praca nad utrwaleniem konstruktywnej komunikacji w klasie i pozytywnych zachowań uczniów i zespołu jako całości. Rezultatem przeprowadzonych zajęć  jest informacja na  temat struktury i sposobu funkcjonowania klasy, słabych i mocnych stron, pojawiających się w niej negatywnych zjawisk, możliwych przyczyn oraz propozycji działań korygujących. Opinia uwzględnia także proces zmian przez jaki klasa przeszła w trakcie cyklu warsztatów. Warsztaty integracyjne.

Ilość godzin- do ustalenia

KOMUNIKACJA I POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI NIEAGRESYWNEJ KOMUNIKACJI. JAK ZAPANOWAĆ NAD ZŁOŚCIĄ I AGRESJĄ.

Celem zajęć z tego bloku jest wsparcie zespołu klasowego doświadczającego trudności komunikacyjnych lub będącego w kryzysie, polepszenie komunikacji w klasie i wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Cel: zajęcia treningowe, zapoznające uczniów z podstawowymi metodami skutecznej i nieagresywnej komunikacji opartej o metodę porozumienia bez przemocy.

Warsztat poruszy problem rozumienia emocji, w kontekście zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań. Skuteczne wyrażanie potrzeb i próśb

Warsztaty integracyjne zawierają zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń, stwarzających pole do autoprezentacji, ułatwiających kontakty interpersonalne, przełamujących uprzedzenia, wspierających budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa i jedności w grupie – aby pomóc klasie zmienić się w dobrze współpracujący, spójny zespół, w którym każdy z uczniów doświadczałby akceptacji i wsparcia.

 Forma warsztatów:

ćwiczenia aktywizujące, techniki parateatralne- odgrywanie ról, prezentacja multimedialna, praca w podgrupach, część dyskusyjna, uwagi dla klasy.

Czas trwania jednego warsztatu-  2 godziny lekcyjne ( zależnie od obszaru tematycznego istnieje możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu warsztatu)

 

Program Profilaktyczny Cukierki

 

 Szkoła Podstawowa klasy 1 – 3

Dzieci w wieku 6-10 lat

Program Cukierki jest jedną z nielicznych propozycji oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Ze względu na stale obniżający się wiek inicjacji w zakresie zachowań ryzykownych (używanie substancji psychoaktywnych, agresja itp.), ważne jest podejmowanie treści profilaktycznych coraz wcześniej z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”.

Cele programu:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

Treści i metody przekazu uwzględniają standardy profilaktyki zintegrowanej. Program został poddany ewaluacji i ocenie ekspertów.

Prowadzący trener pracuje z grupą, jedną klasą – do 25 osób

Czas trwania programu- 2 godz. lekcyjne.

Realizujemy 2 lub 3 programy w ciągu jednego dnia.

 

PONADTO PROPONUJEMY

1. PRELEKCJE DLA RODZICÓW ( przy okazji wywiadówek. Tematyka wskazana przez organizatora ( praca z dzieckiem, agresja i przemoc, używki itp.

2. SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI na temat

-pracy z uczniem trudnym

-wypalenia zawodowego

-zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

 UWAGA

REALIZUJEMY TAKŻE PROGRAMY REKOMENDOWANE 

ZOBACZ W DZIALE PROGRAMY REKOMENDOWANE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

.