Warsztaty i programy profilaktyczne

                      WARSZTATY PROFILAKTYCZNE                                    DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY

każdy warsztat po 2 godziny lekcyjne

 

Proponujemy Państwu warsztaty profilaktyczne dla grup szkolnych w następujących obszarach tematycznych:

1. Zasoby internetowe – jak z nich korzystać,fonoholizm
2. Cyberprzemoc, bezpieczny Internet
3. Zamiast hejtu, bezpieczeństwo w sieci
4. Moja przyszłość w moich rękach- jaki zawód wybrać w przyszłości ?
5. Smak Życia – debata o dopalaczach
6. Bez agresji – moja klasa, moje miejsce- integracja nauka współpracy.
7. Klasa w kryzysie -warsztat „skrojony na miarę” – przygotowywany na konkretne zapotrzebowanie szkoły
8. Komunikacja i porozumienie bez przemocy, podstawowe umiejętności nieagresywnej komunikacji.
9. Dorastanie bez używek
10. Zachowania ryzykowne- jak ich uniknąć
11. Ja i moja rodzina
12. Warsztaty integracyjne- na zamówienie szkoły dotyczący konkretnego problemu wychowawczego- ilość godzin do ustalenia
13. Zdrowy styl życia- kształtowanie postaw prozdrowotnych
14. Przemoc- jak sobie z nią radzić.
15. Jak powiedzieć NIE. Asertywność i poczucie własnej wartości
16. Stres – wróg czy przyjaciel
17. O trudnościach dorastania -kim jestem, dokąd zmierzam
18. Alkoholowy Zespół Płodowy FAS- działanie alkoholu na płód w okresie prenatalnym – warsztat dla klasy VIII i szkoły średniej
17. Radzenie sobie ze stresem
18. Warsztaty komunikacyjne- jak rozmawiać

 OBSZARY TEMATYCZNE WARSZTATÓW:

Zasoby internetowe – jak z nich korzystać
Celem warsztatu jest pobudzenie uczestników do refleksji na temat jakości zasobów Internetu.
W ramach warsztatu wzmacniana będzie postawa krytycyzmu wobec rzetelności informacji w Internecie oraz wskazane sposoby weryfikowania prawdziwości publikowanych w sieci treści.
Elementem warsztatu jest również wskazanie sprawdzonych i bezpiecznych zasobów edukacyjnych, informacyjnych i rozrywkowych w Internecie. W trakcie warsztatu poruszony zostanie temat fonoholizmu- patologicznego nadużywania smartfonów

Cyberprzemoc,  bezpieczny Internetto warsztat poświęcony coraz częstszemu zjawisku cyberprzemocy wśród uczniów – publikowaniu wyzwisk, obraźliwych zdjęć w Internecie, nagrywaniu potajemnie filmów telefonami komórkowymi. Ten rodzaj przemocy potrafi być szczególnie niebezpieczny i trudny do wykrycia, ponieważ choć oddziałuje silnie na środowisko szkolne, nie odbywa się w nim bezpośrednio. Pokrzywdzeni uczniowie często nie wiedzą dokąd mogą się zwrócić o pomoc, nie znają swoich praw. Zajęcia pomagają uczniom zrozumieć specyfikę komunikacji internetowej, poznać swoje prawa i dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy lub jak samemu pomóc.

 Zamiast hejtu- bezpieczny Internet  Celem zajęć jest m.in. poszerzenie świadomości wokół zjawiska hejtowania, zaprezentowanie sposobów reagowania na tego typu treści, poszukiwanie alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Podczas zajęć wykorzystywany jest film edukacyjny kampanii Add Friend przygotowany przez firmę Disney Polska wraz z Fundacją Dzieci Niczyje.

 Moja przyszłość w moich rękach  Celem zajęć jest stymulowanie refleksji nad własnymi predyspozycjami zawodowymi w kontekście zmieniających się trendów na rynku pracy. Warsztat ma ułatwić uczniom ostatnich klas gimnazjum / szkoły podstawowej podjęcie decyzji o dalszej ścieżce kształcenia

 Bez agresji – moja klasa, moje miejsceintegracja nauka współpracy– W pewnych etapach życia klasy może się wydawać, że staje się ona „słabiej zgrana”, mogą występować sztywne podziały na podgrupki, zmniejszać się frekwencja lub wyniki w nauce, pojawia się silna rywalizacja, agresja, przemoc. Przyczyny tego rodzaju zjawisk często są złożone, a ich zrozumienie wymaga systemowego podejścia do pracy całej grupy. Warsztaty nastawione są na diagnozę problemu i opracowanie metod przeciwdziałania dalszym dysfunkcjom w zespole klasowym. Podczas tych zajęć uczniowie mają okazję porozmawiać o swojej klasie, zastanowić się nad jej mocnymi stronami i tym co wymaga zmiany.

 

Zdrowy styl życia promowanie postaw prozdrowotnych  Celem warsztatu jest promowanie postaw prozdrowotnych – w aspektach takich jak dieta, ruch, regularny sen, nieużywanie środków psychoaktywnych. Warsztat dostarcza usystematyzowanej wiedzy i jest okazją do refleksji na temat własnych postaw i stylu życia uczniów.

 Jak powiedzieć NIE. Asertywność i poczucie własnej wartości Warsztat wspierający pozytywny obraz siebie, wzmacniający poczucie sprawstwa i własnej wartości, także w kontekście odmowy współuczestnictwa w przemocy, agresji, brania używek.

 Dorastanie bez używekWarsztat profilaktyczny mający na celu ograniczenie używania nikotyny, alkoholu, środków odurzających przez młodzież. Podczas zajęć uczniowie mają okazję podyskutować o zagrożeniach jakie niesie ze sobą ich używanie -otrzymują informacje pozwalające obalić podstawowe mity na temat nikotyny i  narkotyków. Warsztat jest też dla młodzieży okazją do refleksji nad przyczynami, dla których sięgają po alkohol, nikotynę i środki odurzające i wypracowania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i nawiązywania relacji z rówieśnikami.

 Zachowania ryzykowne- jak ich uniknąć. Warsztat, którego celem jest zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i asertywnych uczniów. Wiek dorastania wiąże się ze zwiększoną podatnością na wpływ rówieśników, co w pewnych przypadkach może prowadzić do zachowań ryzykownych: stosowania środków odurzających, spożywania niebezpiecznych ilości alkoholu, podejmowania przypadkowych kontaktów seksualnych, itp. Zajęcia pomagają uczniom zrozumieć i postawić granice między własnymi decyzjami a wpływem grupy rówieśniczej, a także budować bezpieczne, satysfakcjonujące relacje z innymi, oparte na wzajemnym szacunku.

Stres – wróg czy przyjaciel ? Stres jest integralną częścią życia każdego z nas, niezależnie od wieku. Co sprawia, że niektórzy z nas świetnie sobie z nim radzą, podczas gdy innym poważnie zatruwa życie? Jak rozpoznać objawy stresu? Jakie mogą być jego skutki? Jak radzić sobie z nim w sposób konstruktywny, nie pozwalając, by dezorganizował nasze działanie? I wreszcie – czy stres to aby na pewno samo zło? Warsztat pozwalający znaleźć odpowiedź na te i im podobne pytania – aby stres stał się mniej stresujący.

 

O trudnościach dorastania – Kim jestem, dokąd zmierzam ? Cel: wsparcie uczniów w procesie wchodzenia w dorosłość i zmniejszenie zagrożeń związanych z tym okresem rozwojowym. Celem zajęć z tego bloku jest również wsparcie rozwoju zespołu klasowego jako grupy

Zakres zajęć:

Trudności związane z byciem nastolatkiem, presją grupy rówieśniczej, zmianami związanymi z dorastaniem

Czego chce nastolatek – refleksja nad własnymi potrzebami

Jak rozwiązywać trudne sytuacje – wspólne wypracowanie modelu szukania wsparcia w kryzysach

Warsztat wspierający budowanie adekwatnego obrazu siebie, rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, budowanie pozytywnej samooceny oraz wzrost pewności siebie, z elementami rozwoju umiejętności określania i realizacji celów. By lepiej żyć z samym sobą i skuteczniej działać w świecie.

 KLASA W KRYZYSIE

Kompleksowe zajęcia przeznaczone dla klas, w których występują trudności wychowawcze o szczególnym nasileniu np. konflikt między uczniami lub grupami uczniów, niechęć do nauki, przemoc, cyberprzemoc, postawy buntownicze lub obojętne.

Cykl warsztatów obejmuje następujące etapy: diagnoza + działania korekcyjne + praca nad utrwaleniem konstruktywnej komunikacji w klasie i pozytywnych zachowań uczniów i zespołu jako całości.

Warsztaty integracyjne zawierają zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń, stwarzających pole do autoprezentacji, ułatwiających kontakty interpersonalne, przełamujących uprzedzenia, wspierających budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa i jedności w grupie – aby pomóc klasie zmienić się w dobrze współpracujący, spójny zespół, w którym każdy z uczniów doświadczałby akceptacji i wsparcia.

Rezultatem przeprowadzonych zajęć jest informacja na  temat struktury i sposobu funkcjonowania klasy, słabych i mocnych stron, pojawiających się w niej negatywnych zjawisk, możliwych przyczyn oraz propozycji działań korygujących. Opinia uwzględnia także proces zmian przez jaki klasa przeszła w trakcie cyklu warsztatów. Warsztaty integracyjne – Zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń, stwarzających pole do autoprezentacji, ułatwiających kontakty interpersonalne, przełamujących uprzedzenia, wspierających  budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa i jedności w grupie – aby pomóc klasie zmienić się w dobrze współpracujący, spójny zespół, w którym każdy z uczniów doświadczałby akceptacji i wsparcia.

Ilość godzin- do ustalenia

 

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI NIEAGRESYWNEJ KOMUNIKACJI.

Celem zajęć z tego bloku jest wsparcie zespołu klasowego doświadczającego trudności komunikacyjnych lub będącego w kryzysie, polepszenie komunikacji w klasie i wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Cel: zajęcia treningowe, zapoznające uczniów z podstawowymi metodami skutecznej i nieagresywnej komunikacji opartej o metodę porozumienia bez przemocy.

Warsztat poruszy problem rozumienia emocji, w kontekście zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań

Skuteczne wyrażanie potrzeb i próśb

 

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Cel: zwiększenie umiejętności uczniów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, na przykład podczas egzaminów

Zakres zajęć:

Dobry i zły stres – czym się różnią, jak „dobry” stres może pomagać w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami

Wybrane techniki relaksacyjne- redukcja stresu

Radzenie sobie z długotrwałym stresem – praca w oparciu o wypowiedzi uczniów

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:

              SMAK ŻYCIA- DEBATA O DOPALACZACH

Autor: dr Krzysztof Andrzej Wojcieszek – twórca wielu programów profilaktycznych („Noe”,  „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”, ”Elementarz II”),wykładowca UŁ, UKSW, SWPS, Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, biolog molekularny, filozof, doktor nauk humanistycznych.

 Z informacji PARPY : „Smak życia, czyli debata o dopalaczach to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych”. Program „Smak życia” mieści się w formule edukacji metodami aktywizującymi; jego ważną częścią są zatem burze mózgów, dyskusje, propozycje z sali, ankiety, scenki dramowe.

 Forma warsztatów:

ćwiczenia aktywizujące, techniki parateatralne- odgrywanie ról, prezentacja multimedialna, praca w podgrupach, część dyskusyjna, uwagi dla klasy.

Czas trwania jednego warsztatu-2 godziny lekcyjne

Ilość uczestników jednego warsztatu- max 30 osób

 

GWIAZDA MOCY

Program autorstwa dra Szymona Grzelaka z zakresu profilaktyki zintegrowanej, jako nowoczesna propozycja wspierania rozwoju młodzieży w wieku 12-13 lat (wczesna faza okresu dojrzewania – młodzież wymaga szczególnego wsparcia dorosłych – jest szczególnie zagubiona i podatna na różne wpływy).

Program łączący w sobie elementy profilaktyki zachowań ryzykownych, elementy warsztatu pracy nad komunikacją, asertywnością.

Program opracowano, poddano pilotażowi oraz ewaluacji formatywnej w 2018 roku w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Cele 1. Profilaktyka uzależnień: ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków, papierosów i dopalaczy przez młodzież.

  1. Profilaktyka przemocy, zapobieganie demoralizacji i przestępczości
  2. Cele ogólnoprofilaktyczne: wzmacnianie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).
  3. Wzbudzenie zapału w dążeniu do stawania się lepszym człowiekiem oraz realizacji pasji i marzeń.                                                                                                                                                       5. Wsparcie dorosłych (rodziców, nauczycieli) w pełnieniu funkcji wychowawczej i profilaktycznej w obecnej rzeczywistości.

Prowadzący Zespół 2-3 trenerów, posiadających uprawnienia do jego prowadzenia. Grupa / Czas trwania do 120 uczniów, klasy 6 i 7 SP

2 spotkania po 4 godz. wszyscy razem

1 spotkanie dla nauczycieli: 60 min

1 spotkanie dla rodziców: 45 – 60 min

Program Profilaktyczny Cukierki

 

 Szkoła Podstawowa klasy 1 – 3

Dzieci w wieku 6-10 lat

Program Cukierki jest jedną z nielicznych propozycji oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Ze względu na stale obniżający się wiek inicjacji w zakresie zachowań ryzykownych (używanie substancji psychoaktywnych, agresja itp.), ważne jest podejmowanie treści profilaktycznych coraz wcześniej z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”.

Cele programu:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

Treści i metody przekazu uwzględniają standardy profilaktyki zintegrowanej. Program został poddany ewaluacji i ocenie ekspertów.

Prowadzący trener pracuje z grupą, jedną klasą – do 25 osób

Czas trwania programu- 2 godz. lekcyjne.

Realizujemy 2 lub 3 programy w ciągu jednego dnia.

 

PONADTO PROPONUJEMY

1. PRELEKCJE DLA RODZICÓW ( przy okazji wywiadówek. Tematyka wskazana przez organizatora ( praca z dzieckiem, agresja i przemoc, używki itp.

2. SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI na temat

-pracy z uczniem trudnym

-wypalenia zawodowego

-zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

 UWAGA

REALIZUJEMY TAKŻE PROGRAMY REKOMENDOWANE PRZEZ PARPĘ 

ZOBACZ W DZIALE PARPA- PROGRAMY REKOMENDOWANE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

.