PROGRAM REKOMENDOWANY LABORATORIUM WIEDZY POZYTYWNEJ

Z informacji PARPY:

Laboratorium Wiedzy Pozytywnej to program profilaktyki uniwersalnej adresowany do uczniów w wieku 13-14 lat. Cele programu obejmują ukształtowanie postaw uczestników afirmujących abstynencję od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w wymiarach emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych). Program jest realizowany w formie zajęć warsztatowych dla młodzieży (24 godz.), zajęć dla rodziców i nauczycieli (po 4 godziny), przez przeszkolone osoby, w oparciu o podręcznik zawierający scenariusze zajęć. Program dysponuje wynikami ewaluacji formatywnej i ewaluacji procesu.

Działania w programie:

Warsztaty umiejętności psychospołecznych

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Zajęcia informacyjno-edukacyjne

Program w części dla młodzieży  (24 godziny) obejmuje naukę: budowania pozytywnej samooceny, definiowania celów, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (intra- i interpersonalnych), w tym sposobów radzenia sobie ze stresem, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, asertywności. hierarchii wartości istotnych z perspektywy odbiorców w kontekście promocji zdrowia, wiedzy na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych. Struktura zajęć ma po części charakter otwarty i zakłada partycypację odbiorców w tworzeniu poszczególnych elementów scenariuszy. Metody: warsztat, elementy psychodramy, treningu, wykład dydaktyczny, pokaz filmu profilaktycznego.

 Moduł dla rodziców: 2 sesje ( po 2 godziny dydaktyczne), dotyczące problematyki okresu dorastania, substancji psychoaktywnych, umiejętności rodziców istotnych z punktu widzenia profilaktyki używania przez dzieci substancji psychoaktywnych. Metody: mini wykłady, warsztaty, moderowane dyskusje.

 Moduł dla nauczycieli: 2 sesje ( po 2 godziny dydaktyczne) dotyczące substancji psychoaktywnych, umiejętności istotnych z punktu widzenia profilaktyki używania przez uczniów substancji psychoaktywnych, umiejętności reagowania w sytuacji kryzysowej. Metody: mini wykłady, warsztaty, moderowane dyskusje.